DRB Hukuk 2016 Tüm Hakları Saklıdır

Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Gülce Candemir Gülce Candemir
demo

TIP ve SAĞLIK HUKUKU MEVZUATI

Anasayfa → TIP ve SAĞLIK HUKUKU MEVZUATI

Adli Tıp Kurumu Kanunu

Geri

 5519
ADLİ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER
HAKKINDA KANUN(1)(2)
Kanun Numarası : 2659
Kabul Tarihi : 14/4/1982
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1982 Sayı : 17670
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 301
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş:
Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Görev :
Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Kuruma dahil birimler:
Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:
Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Başkanlar Kurulu :
Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adlî Tıp Üst Kurulları: (3)
Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp İhtisas Kurulları:
Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:
Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:
Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Şube Müdürlükleri:
Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
––––––––––––––––––––––––
(1) Bu Kanuna 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla eklenen kadro cetvelleri için 25/2/2003 tarihli ve
25031 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
(2) Bu Kanunun Adı “Adlî Tıp Kurumu Kanunu” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulu:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5520/5526
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri:
Madde 11 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Başkan yardımcılarının görevleri: (1)
Madde 12 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri:
Madde l3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:
Madde 14 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adli Tıp Üst Kurullarının görevleri: (2)
Madde 15 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
İhtisas Kurullarının görevleri:
Madde 16 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Kimsesiz cesetler (3)
Madde 17 – (Değişik: 19/2/2003-4810/16 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg
dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu
anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet
bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için
kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel
araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle
düzenlenir.
Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 18 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 19 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 20– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 22 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 22/A – (Ek: 15/8/2016-KHK-674/4 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/4 md.;
Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
––––––––––––––––––––––––
(1) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında bulunan “Genel
Kurulunun” ibaresi “Üst Kurullarının” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Morg İhtisas Dairesinin görevleri” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5527
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları
Adlî Tıp Üst Kurullarının ve İhtisas Kurullarının çalışması: (1)
Madde 23 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:
Madde 24– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
İhtisas Daireleri Şubeleri:
Madde 25 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar
Atama esasları:
Madde 26– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları
İkinci görev aylığı: (2)
Madde 27– Adlî Tıp Kurumuna atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının
bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci
görev aylığı verilir.
Fark tazminatı:
Madde 28– Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp
Kurumunda bir göreve asaleten atananöğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri
nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu
takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi
Döner sermayeden yapılacak ödemeler (3)
Madde 29– (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre
döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer
hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca
ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiçbir ödeme yapılmaz.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:” iken, 3/11/2016 tarihli
ve 6754 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “26 ncı maddede belirtilen
görevlere” ibaresi “Adlî Tıp Kurumuna” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Kurumun işletme şekli, döner sermaye” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61
inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5528
Kurum personeline yapılacak ödeme:
Madde 30– (Değişik: 21/3/2006-5473/7 md.)
Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp
Kurumu ve birimlerine malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel
giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele;
unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri
hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak
yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir. (1)
(Değişik ikinci fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda
alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev
tazminatı hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 700’ünü,
b) Başkan yardımcıları için % 650’sini,
c) İhtisas kurulu başkanları için % 625’ini,
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 600’ünü,
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre
uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 550’sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 500’ünü,
g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi,
pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman
personel için % 250’sini,
h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog,
astronom ve sosyal hizmet uzmanları için % 225’ini,
i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar
Kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200’ünü,
j) Diğer personel için % 150’sini,
geçemez.(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra uyarınca personele her ay
yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz. (Ek cümle: 3/11/2016-6754/35 md.) Mesai saatleri dışında veya resmî tatil
günlerinde ölü muayenesi veya otopsi işlemine katılan personele, bu fıkrada kadro ve görev
unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %20’sine kadar, yönetmelikte
belirlenen hükümler çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.
(Mülga üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/19 md.)
–––––––––––
(1) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan “personele;” ibaresinden sonra gelmek üzere “unvanı, görevi,” ibareleri eklenmiş
ve metne işlenmiştir.
5529
(Değişik dördüncü fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) İkinci görevli olarak çalışanlara, (…) (2)
kadrolarının bulunduğu kurumlardaki döner sermaye işletmelerinden yapılan ödemenin yanı sıra,
çalıştıkları gün esas alınmak suretiyle Adlî Tıp Kurumu döner sermayesinden ek ödeme yapılır.
Ancak her iki kurum döner sermayesinden yapılacak ödeme, toplamda, kadrolarının bulunduğu
kurumun döner sermaye tavan oranlarını geçemez. (1)
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:
Madde 31– Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli
tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi
sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.
Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:(2)
Madde 32– (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt
içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılanlar Adli Tıp Kurumundaki
uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına
atanırlar. Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.
Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi :
Madde 33– (Değişik: 19/2/2003-4810/26 md.) (3)
Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili mevzuat
uyarınca yaptırılır.
Vergi bağışıklığı:
Madde 34– Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal
edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve
harçlardan muaftır.
Mecburi hizmet:
Madde 35– Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet
Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini
tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4
ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra
edemezler.
––––––––––––––––––––––––
(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci görev aylığı
ödenmeksizin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758
sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(2) Bu madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “kanun, tüzük ve
yönetmelikler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
5530
Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda
uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti
yükümlülüğünden sayılır.
Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle
öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve
yükümlülükleri saklıdır.
Yönetmelik:
Madde 36– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 37– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 1– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 2– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 3– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 4– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 5– (Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle;
a) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil
suretiyle atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırlarına tabi
değildir.
b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak
üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere
geçici olarak Kurum emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. Bu
personel kurumlarından izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları
devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli
personel olarak istihdam edilenler de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde
görevlendirilebilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize edildiği kurum veya kuruluşta
geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adlî Tıp Kurumu
Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu
maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adlî Tıp Kurumu
Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele aynı süreyle sınırlı
olarak yapılacak ek ödemenin tavan tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan ve hizmet
yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kapsamda yapılan
ilave ek ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
5530-1
Geçici Madde 6– (Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Değiştirilerek kabul: 10/11/2016-
6758/8 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Geçici Madde 7- (Ek: 3/11/2016-6754/36 md.; (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Yürürlük:
Madde 38 – Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5530-3
2659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/
KHK’nin
Numarası
2659 sayılı Kanunun değişen veya iptal
edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
3334 –
7/4/1987
4810 –
25/2/2003
5473 30 1/4/2006
5947 30 30/7/2010
6110 4, 30 14/2/2011
KHK/666 26
30
14/1/2012 tarihinden
geçerli olmak üzere
2/11/2011
15/1/2012
6462 16 3/5/2013
KHK/674 8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 1/9/2016
6754 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 30,
Geçici Madde 7
24/11/2016
6758 8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 24/11/2016
KHK/694 Geçici Madde 7 25/8/2017
7078 Geçici Madde 7 8/3/2018
KHK/703
Kanunun Adı, 1 ila 16, 17, 18 ila 26, 27, 29,
32, 33, 36, 37, Geçici Madde 1 ila Geçici
Madde 4, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7
24/6/2018 tarihinde
birlikte yapılan Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve
başladığı tarihte
(9/7/2018)


Etiketler :

adli tıp kurumu kanunuadlitıpkurumukanunusağlıkmevzuatı

demo